Document Resposta del Conseller de Salut a les preguntes del Socialista sobre el Pla director de Salut Mental i Addiccions

12 de febrer de 2015: El Conseller de Salut, Sr. Boi Ruiz, emet resposta a les preguntes parlamentàries formulades pel Grup Socialista el 3 de novembre de 2014 en referència amb el seguiment del Pla director de Salut Mental i Addiccions durant l’any 2013 i a les accions a implementar pel període 2014-2015.

La PSM està analitzant el tipus de resposta donada i el significat de les dades que hi figuren i les que s’ometen.

Resta pendent de resposta el bloc específic de la Pregunta del Grup Parlamentari ICV-EIA, per mediació de la Diputada Marta Ribas (22 de desembre de 2014)  elaborat en base al treball de la PSM:

Document de Preguntes a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya