Organització interna

La PSM s’organitza internament a partir de diferents òrgans:

Comissió Permanent

Ha sorgit del Grup Promotor i té la responsabilitat de vetllar – de manera sostinguda –  per el bon funcionament de la Plataforma, el desenvolupament de les activitats i l’assoliment del seus objectius. Actualment, està formada per professionals que a títol individual i de forma voluntària, es comprometen a portar endavant els objectius assenyalats.

Es reuneix amb una periodicitat quinzenal o mensual, en funció de les necessitats i càrregues de treball de la Plataforma.

Grup Ampli

És l’òrgan de participació i representació de totes les persones adherides a la Plataforma. És per tant, un espai de debat obert i on s’aproven els objectius generals i línies d’actuació de la Plataforma. Es reuneix periòdicament en funció de les activitats i iniciatives previstes.

Aquest espai, està obert a la participació de les entitats que donen suport i col·laboren amb la Plataforma.

Grups de treball

Es constitueixen per objectius i temàtiques delimitades en base a les propostes i encàrrecs aprovats en el Grup Ampli. Actualment estan en funcionament 3 grups de treball (GT):

GT1: “Dades”

Té per objecte la identificació, anàlisi i si és el cas, sol·licitud d’aquelles dades considerades d’interès per poder avançar en els objectius de la Plataforma.

GT2: “Comunicació i participació”

Té per objecte l’anàlisi i desenvolupament de tots aquells canals i estratègies de comunicació possibles i necessaris, per tal de garantir la transmissió i intercanvi d’informació entre els membres de la Plataforma i d’aquesta amb el sector i els MMCC que es consideri oportú. El grup es proposa també, promoure la participació i mobilització dels professionals del sector.

GT3: “Pràctiques assistencials”

Té per objecte l’anàlisi i discussió de les pràctiques assistencials i la elaboració de propostes o recomanacions de bona praxi en base al model d’atenció bio-psico-sòcio-cultural esmentat.

Espais de debat

Són trobades de debat i intercanvi oberts a altres col·lectius del sector (professionals, familiars, usuaris  i responsables de la administració).

Suport de les entitats

Per les entitats que donen suport a la Plataforma, es preveu diferents nivells d’implicació:

Entitats col·laboradores

Donen suport al moviment i s’impliquen en diferents aspectes de la seva organització, funcionament i  desenvolupament (FCCSM, Col·legis Professionals, altres).

Entitats adherides

Donen suport institucional a la Plataforma sense participar i estar directament vinculades de les seves activitats i organització (Familiars, Usuaris, Grup Atocha, altres).